Aktuality


STOMA verzia 8.0 - distribuovaná vo februári 2022
Verzia 8.0 prináša históriu dochádzky pacienta s možnosťou záznamu dôležitých upozornení o meškaní pacienta alebo jeho neúčasti napriek platnej objednávke. Rozširuje možnosti objednávania aj podľa rodných čísel pacientov.
STOMA verzia 7.9 - distribuovaná v decembri 2021
Verzia 7.9 prináša štatistiku za rok 2021 a úpravy rozhrania pre prácu s elektronickými výmennými lístkami a pacientským sumárom.
STOMA verzia 7.8 - distribuovaná v apríli 2021
Verzia 7.8 prináša podporu špeciálnych výkonov hradených poisťovňami v eurách a používateľské rozhranie na vyjadrenie vzťahu medzi značkou zubu a zdravotným výkonom v karte.
STOMA verzia 7.7 - distribuovaná vo februári 2021
Verzia 7.7 prináša podporu práce s eID pacienta - prehliadanie záznamov o vyšetreniach iných lekárov a prístup k takmer kompletnej zdravotnej dokumentácii evidovanej v EZK pacienta.
STOMA verzia 7.6 - distribuovaná v decembri 2020
Verzia 7.6 upravuje štatistiku za rok 2020, prináša e-vyšetrenie vo verzii 6 a pacientsky sumár vo verzii 4.
Overenie zhody programu STOMA vo verzii 7.6 od 5.11.2020
Verzia 7.6 programu STOMA dostala od NCZI dňa 5.11.2020 overenie zhody pre procesné scenáre e-vyšetrenia verzia 6 a pacientskeho sumáru verzia 4. Program možno distribuovať zákazníkom.
STOMA verzia 7.5 - distribuovaná v júli 2020
Verzia 7.5 prináša zmeny vo vykazovaní EÚ poistencov, odložený e-recept verzia 5 (kvôli pandémii), zmeny vo výpočte indexov chrupu.
STOMA verzia 7.4 - distribuovaná v apríli 2020
Verzia 7.4 má elektronický recept vo verzii 5, tvorbu dávok EÚ poistenocov podľa odborností a lekárov automaticky, prijímanie spätných SMS od pacientov, rozlišovanie odborností lekárov pri odosielaní e-vyšetrení a vyhľadávaní e-výmenných lístkov.
Overenie zhody programu STOMA vo verzii 7.4 od 16.3.2020
Verzia 7.4 programu STOMA dostala od NCZI dňa 16.3.2020 overenie zhody pre procesné scenáre e-receptu verzie 5. Program možno distribuovať zákazníkom a pripojiť ich k službám e-erecept 5 NCZI.
STOMA verzia 7.3 - distribuovaná v januári 2020
Verzia 7.3 podporuje štatistické výkazy za rok 2019, elektronický recept vo verzii 4, automatické generovanie medikácie pri vystavení e-receptu alebo zápisu výkonu Axx.
STOMA verzia 7.2 - distribuovaná koncom roku 2019
Verzia 7.2 prináša podporu pre majiteľov pokladníc e-KASA systému VAROS-BOWA.
STOMA verzia 7.1 - distribuovaná od septembra 2019
Verzia 7.1 ponúka upravené faktúry pre pacientov a možnosť uložiť si texty rozposielaných SMS správ pacientom.
STOMA verzia 7.0 - distribuovaná od 1.5.2019
Verzia 7.0 prináša e-Vyšetrenie vo verzii 5 a Pacientsky sumár. Umožňuje posielať zo STOMY SMS správy a rozlišuje 4 typy vyšetrení v objednávkovom kalendári.
Overenie zhody programu STOMA vo verzii 7.0 od 11.3.2019
Verzia 7.0 programu STOMA dostala od NCZI dňa 11.3.2019 overenie zhody pre procesné scenáre e-vyšetrenia a pacientskeho sumáru. Program možno distribuovať zákazníkom a pripojiť ich k službám e-zdravia NCZI.
STOMA verzia 6.9.5 - distribuovaná od 1.12.2018
Verzia 6.9.5 prináša elektronické odosielanie vyúčtovania priamo z programu do ZP Dôvera, podporu pre tvorbu štatistických výkazov za rok 2018 do NCZI, nový prehľadný dekurz.
STOMA verzia 6.9.4 - distribuovaná od 1.8.2018
Verzia 6.9.4 podporuje e-recept pre ZP 27 Union, tlač receptov na lokálnych aj sieťovej tlačiarni v sieti, podklady pre posielanie e-vyšetrení vo verzii 3.0 do NCZI.
STOMA verzia 6.9 - distribuovaná od 1.3.2018
Verzia 6.9 obsahuje nový e-recept vo verzii 3.0, teda napr. opakované recepty, podpisovanie receptov, predpisovanie zdravotníckych pomôcok a IPL.
STOMA verzia 6.8 - distribuovaná od 1.12.2017
Verzia 6.8 má zabudovaných 20 funkcií e-zdravia a umožňuje posielať e-recept s čiarovým kódom do všetkých 3 ZP. Všetky funkcie boli overené a odskúšané v priebehu mesiacov október a november 2017 vo VšZP, Dôvere aj u prvých ostrých zákazníkov.
STOMA verzia 6.7 - distribuovaná od 1.5.2017
Verzia 6.7 obsahuje nový spôsob zápisu lekárov - odosielateľov, možnosť vkladať naraz do karty pacienta dvadsať snímok (namiesto 10), aktualizované číselníky lekárov a PZS a ďalšie úpravy.
STOMA verzia 6.6 - distribuovaná od 1.1.2017
Verzia 6.6 prináša do nového roku 2017 upravené štatistiky za rok 2016, nové formuláre Prehľad receptov, Porovnanie snímok, Zálohy súborov a snímok.
STOMA verzia 6.5 - distribuovaná od 1.10.2016
Verzia 6.5 prináša prepracované formuláre Chrup a História chrupu a zuba, tlač Potvrdenia o návšteve pacienta, filter pri výbere pacientov a mnohé iné drobné zmeny a doplnky.
STOMA verzia 6.4 - distribuovaná od 1.4.2016
Verzia 6.4 prináša používateľom históriu udalostí z karty pacienta, indikáciu vykonania zvoleného výkonu v karte, posielanie správ medzi počítačmi v sieti a pod..
STOMA verzia 6.3 - distribuovaná od 1.1.2016
Verzia 6.3 prináša predplatiteľom servisu prepracované objednávky pre pružnejšiu prácu viacerých lekárov, aktualizované štatistiky pre NCZI za rok 2015, hromadné overenie poistných vzťahov pacientov a iné vylepšenia.
STOMA verzia 6.2 - distribuovaná od 1.10.2015
Verzia 6.2 má veľmi veľa noviniek, spomeňme aspoň pár: nový prehľad laboratórnych štítkov a snímok RTG, nové značky do zubného kríža, formuláre pre odstúpenie pacienta a PZS od zmluvy, upravené cenníky výkonov, upravený účet pacienta o voliteľnú frázu.
STOMA verzia 6.1 - distribuovaná od 1.5.2015
Verzia 6.1 má zjednodušenú tvorbu faktúr pre pacientov, rozšírené prehľady o vystavených účtoch a bločkoch registračnej pokladnice, kontrolnú dennú prehľadovú zostavu o pohyboch v registračnej pokladnici.
STOMA verzia 6.0 - distribuovaná od 1.1.2015
Verzia 6.0 je prepojená s elektronickou registračnou pokladnicou a priamo z programu tlačí bločky. Vzhľad bločku sa dá používateľsky nastaviť a práca s cenami je pružná. Vo verzii 6.0 možno vystavovať bločky priamo zo skladu materiálov výdajom tovaru pacientovi.
STOMA verzia 5.9 - distribuovaná od 1.12.2014
Verzia 5.9 prináša predplatiteľom servisu nový štatistický výkaz U01 o cezhraničnej ZS, číselník PSČ a prípravu na registračné pokladnice.
STOMA verzia 5.8 - distribuovaná od 1.9.2014
Verzia 5.8 prináša predplatiteľom servisu upravené formuláre pre prácu s cenami výkonov, pripomienku v karte pacientaa knihu vystavených faktúr do ZP.
STOMA verzia 5.7 - distribuovaná od 1.1.2014
Verzia 5.7 prináša predplatiteľom servisu v roku 2014 sklad materiálov a liečiv so sledovaním exspirácie, podlimitných zásob, nákupných a predajných cien, prehľadmi stavov a spotreby na skladoch.
STOMA verzia 5.6 - distribuovaná od 1.9.2013
Verzia 5.6 prináša predplatiteľom servisu v roku 2013 nový zoznam diagnóz, zmenu vo vedení cudzích poistencov, rozšírenie niektorých identifikačných polí v kartách pacientov, prepojenie chybovej dávky s číslom riadku na odoslanú dávku a iné.
Od 1.7.2013 zmena hodnôt bodov
Od 1.7.2013 sa mení hodnota bodu vo VšZP na 0,07237 a v ZP Dôvera na 0,0774. Nezabudnite si ceny bodu v STOMe upraviť.
STOMA verzia 5.5 - distribuovaná od 15.4.2013
Verzia 5.5 prináša predplatiteľom servisu v roku 2013 dve nové časti zdravotnej dokumentácie (vstupné posúdenie zdravotného stavu a zdravotný záznam z vyšetrenia, ošetrenia a preventívnej prehliadky).
STOMA verzia 5.4 - distribuovaná od 15.1.2013
Verzia 5.4 prináša predplatiteľom servisu v roku 2013 upravené údajové rozhranie pre tvorbu dávok do zdravotných poisťovní a možnosť prehliadať dávky chýb zasielaných zdravotnými poisťovňami v prehliadačke dávok.
STOMA verzia 5.3 - distribuovaná od 25.12.2013
Verzia 5.3 prináša predplatiteľom servisu v roku 2013 nový protetický štítok a upravené štatistické výkazy pre NCZI za rok 2012.
STOMA verzia 5.2 - distribuovaná od 1.8.2012
Verzia 5.2 prináša predplatiteľom servisu v roku 2012 ďalšiu novú časť karty pacienta - anamnézu, samostatné číselníky lekárov a poskytovateľov ZS na Slovensku, zmeny súvisiace s tvorbou dokladov a opravných faktúr pre posielanie cez internet, zmenu nastavenia limitu zdravotnej poisťovne a pár požadovaných úprav používateľmi programu.
STOMA verzia 5.1 - distribuovaná od 1.4.2012
Verzia 5.1 prináša predplatiteľom servisu v roku 2012 program pre prácu s archivovanými pacientmi, jednoduchý prehľad o tom, aké dávky a do ktorých ZP za aktuálny mesiac treba vytvoriť, informovaný súhlas pacienta do kariet podľa novej legislatívy a veľa drobností na zlepšenie komfortu práce s programom.
STOMA verzia 5.0 - distribuovaná od 9.1.2012
Verzia 5.0 prináša predplatiteľom servisu v roku 2012 prepracované objednávanie pacientov, protetické štítky, nové recepty s účinnou látkou, vyššiu mieru zabezpečenia údajov kompletnými kvartálnymi zálohami, aktualizované štatistické výkazy za rok 2011, faktúry v tvare PDF pre portál ZP, niektoré používateľmi požadované úpravy príjmových dokladov, dohody o PZS a pod..
STOMA verzia 4.9 - distribuovaná od 16.9.2011
Verzia 4.9 prináša predplatiteľom servisu v roku 2011 vyhľadávanie textov v poznámkach kariet pacientov, možnosť upraviť detailne položky na účte pred jeho vystavením, vylepšenie tlačových zostáv výkonov a iné používateľmi požadované úpravy a vylepšenia programu.
STOMA verzia 4.8 - distribuovaná od 23.5.2011
Verzia 4.8 prináša predplatiteľom servisu v roku 2011 telefónny zoznam, vyhľadávanie pacientov cez text zadaný v ktorejkoľvek položke karty, rozšírenie možností vykazovania výkonov pre 5 rôznych odborností lekára a veľa ďalších úprav na formulároch číselníkov a formulároch prehľadov výkonov a financií.
STOMA verzia 4.7 - distribuovaná od 17.1.2011
Verzia 4.7 prináša predplatiteľom servisu v roku 2011 aktualizované štatistické výkazy za rok 2010, prepojenie rozpočtu liečby a skupín výkonov priamo na kartu pacienta, tvorbu faktúr pre odosielanie dávok elektronickou cestou, zjednodušenie načítavania snímok RTG do kariet pacientov a mnoho ďalších vylepšení.
STOMA verzia 4.6 - distribuovaná od 1.9.2010
Verzia 4.6 prináša predplatiteľom servisu v roku 2010 vylepšený rozpočet liečby, formulár na údržbu a zálohy snímok, možnosť ukladať a znovu použiť skupiny výkonov, nové rozšírené finančné prehľady, prenos údajov medzi nesieťovými počítačmi, načítanie cien z kalkulácií a mnoho ďalších vylepšení.
STOMA verzia 4.5 - distribuovaná od 1.3.2010
Verzia 4.5 prináša predplatiteľom servisu v roku 2010 elektronický štatistický výkaz E2-01 za rok 2009, zjednodušenú archiváciu a obnovu kariet pacientov, opis karty pacienta dostupný z viacerých miest programu a niekoľko ďalších užitočných zmien.
STOMA verzia 4.4 - distribuovaná od 11.1.2010
Verzia 4.4 prináša predplatiteľom servisu pre rok 2010 nové úhrady výrobkov platné od 1.1.2010, nové elektronické štatistické výkazy za rok 2009 a mnoho iných noviniek.

Copyright © 2009, ARIS spol. s r.o. Všetky práva vyhradené. Design and programing by RMR studio s.r.o.